• Ochrona informacji niejawnych,
    stanowiących tajemnicę firmy

Ochrona informacji niejawnych,
stanowiących tajemnicę firmy

Informacje niejawne

 

Często nie zdajemy sobie do końca sprawy, czym właściwie są informacje niejawne. Czy są to wszystkie wiadomości dotyczące przedsiębiorstwa nieujawnione oficjalnie w odpowiednich rejestrach, czy może tylko te, o których zdecyduje w sposób wyraźny sam przedsiębiorca. W zasadzie tajemnicę firmy powinno stanowić wszystko, co generuje jej zyski, począwszy nawet od samego modelu biznesowego. Istnieje również legalna definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wprost określona w art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która mówi, że „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa

 

Tajemnica przedsiębiorstwa jest prawnie chroniona, pod warunkiem jednak, że elementy wchodzące w zakres tego pojęcia zostaną utajnione przez danego przedsiębiorcę. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie tajemnicy jest zawieranie z pracownikami i kontrahentami umów o zachowanie poufności. Naszym zadaniem jest monitorowanie wszelkich zachowań mogących naruszać informacje niejawne m.in. poprzez niewywiązywanie się z powyższych umów i ewentualne zapobieganie, a także dokumentowanie przejawów łamania tajemnicy firmy w celu ewentualnego dochodzenia praw przedsiębiorcy na drodze sądowej.

DETEKTYW EXPERTUS®
z łac. “doświadczony i skuteczny w profesji”
Nasi Partnerzy