1

Prawa osób przemocy domowej

2024-02-27

Skala przemocy w rodzinie cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie, choć według policyjnych statystyk w ostatnich latach spada. O ile w 2014 roku założono w Polsce ponad 77 tysięcy tzw. Niebieskich kart, a liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową przekroczyła 105,3 tysiąca, to w 2022 roku było to odpowiednio 61,6 tysiąca i 71,6 tysiąca.

 

prawa osób przemocy domowej

 

Mam wątpliwości, czy policyjne statystyki oddają jednak prawdziwą skalę tego zjawiska. W ostatnich latach organizacje społeczne wielokrotnie alarmowały, że policja nie zawsze chętnie wypełnia Niebieską kartą, co miało być spowodowane nie tylko niechęcią do biurokratycznej mitręgi, która wiąże się z tym dokumentem, ale także przyczynami ideologicznymi. Nie mam też wątpliwości, że wiele kobiet – to one są najczęstszymi ofiarami przemocy – nie zgłasza się na policję lub do organów samorządowych. Powodem jest obawa, że to tylko nasili przemocowe działania ich mężów i partnerów, a także wstyd przed sąsiadami, rodziną, znajomymi. I nadzieja, że „to już ostatni raz, bo on przecież taki nie jest”.

 

Czym jest niebieska karta?

Niebieska karta jest jednym z instrumentów, które w założeniu mają chronić ofiary domowej przemocy. I zdaniem specjalistów nieźle się sprawdzają. Już samo jej założenie agresywnemu sprawcy często powoduje, że wyładowuje on swoją frustrację w inny sposób zostawiając najbliższych w spokoju. Wniosek o Niebieską kartę można złożyć nie tylko na policji, ale również w jednostkach pomocy społecznej, oświatowych i ochrony zdrowia.

 

Warto jednak pamiętać, że całą procedurę założenia Niebieskiej karty przyspiesza, a wniosek ofiary uwiarygadnia zgromadzona dokumentacja obrazująca przemoc. Mogą to być obdukcje lekarskie, nagrania, ale także dowody profesjonalnie zgromadzone przez prywatnego detektywa. Warto więc skorzystać z jego pomocy, przy czym wybierając kancelarię detektywistyczną trzeba dokonać starannego wyboru – postawić na kancelarię długo już obecną na rynku, a więc mającą spore doświadczenie, znającą prawne regulacje obowiązujące w naszym kraju, a wreszcie dobrze chroniącą nasze dane osobowe.

 

Materiał zgromadzony przez prywatnego detektywa może się okazać pomocny w wypadku, gdy ofiara przemocy domowej zdecyduje się nie tylko na wniosek o Niebieską kartę, ale także na skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie zawiadomienie można sformułować na piśmie, albo złożyć ustnie do protokołu podczas przesłuchania.

 

Policyjny dozór wobec sprawcy przemocy domowej

Zawiadomienie może dotyczyć nie tylko znęcania się fizycznego – to najczęściej wymieniany przypadek przemocy domowej – ale także psychicznego, stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej zmuszającej do określonego działania, doprowadzenia przemocą, groźbą lub podstępem do obcowania płciowego, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozpijania małoletniego.

 

Wszystkie te czyny są ścigane z urzędu, ale jest też katalog czynów zaliczanych do kategorii przemocy domowej, które są ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Zalicza się do nich kierowanie gróźb popełnienia przestępstwa na szkodę określonej osoby lub osoby jej najbliższej (np. dziecka), spowodowanie rozstroju zdrowia, niszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy. Wniosek w tej sprawie można złożyć ustnie do protokołu podczas przesłuchania przez policję. W tym wypadku dokumentacja zgromadzona przez prywatnego detektywa i przedłożona przed sądem będzie bardzo poważnym argumentem.

 

A zawiadomienie warto zgłosić, bo dzięki temu możemy liczyć na ochronę. Po pierwsze, sprawca przemocy domowej może zostać oddany pod dozór policji, a nawet może na niego zostać wydany nakaz opuszczenia mieszkania.

 

Wniosek o eksmisję prześladowcy

Świadoma swoich praw ofiara przestępstwa może też złożyć w sądzie rejonowym wniosek o eksmisję swojego prześladowcy. Taki wniosek jest wolny od opłat, ale dobrze, aby był odpowiednio udokumentowany i w tej sprawie współpraca z dobrą kancelarią detektywistyczną także może się okazać bardzo pomocna. Rozprawa w takiej sprawie powinna, zgodnie z przepisami, odbyć się w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku, ale w praktyce trwa to, niestety, z reguły dłużej.

 

Niezbędnego wsparcia detektywistycznego i opieki prawnej może udzielić dyżurny prawnik, psycholog lub detektyw z:

EXPERTUS Security-Secret-Services®

DETEKTYW EXPERTUS®
from Latin "Experienced and effective in the profession"